Terma & Syarat

Dalam pertimbangan perjanjian bersama, ke semua pihak bersetuju:

1. Definisi

1. Pelanggan adalah pihak yang membeli perkhidmatan atau mana-mana ejen atau wakilnya.

2. Pendaftar mana-mana orang yang menggunakan nama domain atau mana-mana nama domain yang digunakan pada nama domain mereka.

3. Perkhidmatan bermaksud pendaftaran nama domain, pengehosan laman web, e-mel dan sebarang perkhidmatan atau kemudahan lain yang disediakan oleh Landingpageanda.com kepada Pelanggan.

4. Perkhidmatan sistem pendaftaran nama domain, pengehosan laman web, e-mel dan perkhidmatan lain yang disediakan oleh Landingpageanda.com kepada pelanggan.

5. Website bermaksud laman web yang direka dari pihak Landingpageanda.com kepada pelanggan sebagai tapak laman web rasmi mereka.

6. Hosting adalah Pengehosan (juga dikenali sebagai pengehosan laman web, pengehosan Web dan Pengehosan Web) ialah perniagaan menempatkan, melayan dan menyelenggara fail untuk satu atau lebih laman web. Lebih penting daripada ruang komputer yang disediakan untuk fail laman web ialah sambungan pantas ke Internet. 6. Landingpageanda.com termasuk dalam atau mana-mana pihak yang mengikut arahan jelas dari Landingpageanda.com.

2. Pendaftaran Nama Domain

1. Pihak Landingpageanda.com tidak tidak mewakili atau menjamin ketersediaan atau kebolehdaftaran mana-mana nama domain kepada Pelanggan. Pelanggan bersetuju bahawa ia tidak akan mempunyai hak atau sebab tindakan terhadap Landingpageanda.com jika nama domain tidak boleh didaftarkan.

2. Secara asalnya nama domain akan dibina dalam kategori .com tetapi Pelanggan boleh memilih pilihan kategori domain lain seperti .my .net .biz .org dan lain lain tetapi wajib memberitahu pihak Landingpageanda.com. Perbincangan harga akan dibuat sebelum proces untuk langkah seterusnya.

3. Pihak Landingpageanda.com akan memberitahu kepada Pelanggan sekiranya nama domain selesai didaftarkan. Selesai didaftarkan bermaksud Pelanggan bersetuju dan tidak akan ubah nama domain. Sekiranya Pelanggan ingin ubah, Pihak Pelanggan mesti membayar kos asal domain tersebut terlebih dahulu sebelum memastikan domain baru selesai didaftarkan.

4. Landingpageanda.com tidak akan, pada bila-bila masa, menanggung sebarang liabiliti sama sekali berkenaan dengan penggunaan mana-mana nama domain oleh Pelanggan. Sebarang pertikaian yang timbul mesti diselesaikan antara pihak yang terlibat. Sekiranya berlaku pertikaian, Landingpageanda.com tidak akan diwajibkan untuk terlibat, atau mengambil bahagian, dalam pertikaian tetapi boleh, mengikut budi bicara mutlaknya.

5. Secara umumnya, pihak Landingpageanda.com akan tumpangkan nama domain Pelanggan atas web hosting kami sendiri jadi pihak Pelanggan tiada hak untuk mengakses hosting pihak Landingpageanda.com. Sekiranya pihak Pelanggan ada web hosting tersendiri, Pelanggan boleh membenarkan pihak Landingpageanda.com untuk mengakses ke dalam cpanel untuk kerja memasang sistem wordpress dan mula membina website Pelanggan

3. Ketersediaan Perkhidmatan

1. Pelanggan tidak akan menjual, memindahkan, melesenkan, menyerahkan atau sebaliknya mencipta sebarang hak atau kepentingan undang-undang atau saksama dalam mana-mana pihak ketiga sekalipun, berhubung dengan akaun Landingpageanda.com Pelanggan.

2. Sebarang pelanggaran klausa oleh Pelanggan akan menjadi pelanggaran material dan penolakan perjanjian ini oleh Pelanggan. Selepas pelanggaran tersebut, Landingpageanda.com berhak untuk membatalkan akaun, menamatkan Perkhidmatan dan/atau perjanjian ini serta-merta tanpa notis lanjut kepada Pelanggan. Selepas kejadian sedemikian, semua wang yang terhutang oleh Pelanggan kepada Landingpageanda.com hendaklah serta-merta menjadi terhutang dan terhutang.

4. Pemilikan Kandungan

1. Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya untuk mendapatkan mana-mana dan semua lesen, persetujuan, kebenaran dan kelulusan yang diperlukan untuk membolehkannya menggunakan secara sah mana-mana dan semua hak harta intelek melalui Perkhidmatan, termasuk tanpa had, pelepasan dan/atau persetujuan berkenaan dengan mana-mana nama domain yang dicadangkan atau hak harta intelek lain yang digunakan oleh Pelanggan.

2. Semua maklumat dan data yang disimpan pada mana-mana pelayan oleh Pelanggan atau ejennya adalah hak milik Pelanggan. Landingpageanda.com tidak menuntut pemilikan dan tidak memikul sebarang tanggungjawab ke atas, dalam atau berkenaan dengan, sebarang maklumat atau data Pelanggan.

3. Landingpageanda.com akan menggunakan usaha terbaiknya untuk memastikan maklumat Pelanggan kekal sulit menurut Dasar Privasi Langdingpageanda.com

4. Pelanggan bersetuju bahawa Landingpageanda.com boleh mengakses maklumat dan data Pelanggan pada bila-bila masa dan atas sebarang sebab.

5. Indemniti

1. Pelanggan bersetuju untuk menanggung rugi dan tidak memudaratkan Landingpageanda.com dan pekerja, kontraktor, ejen dan pengarahnya sepenuhnya terhadap sebarang dan semua liabiliti, tuntutan, kerugian, ganti rugi, penalti, tindakan, penghakiman, saman, kos atau perbelanjaan dalam apa jua bentuk yang timbul di bawah perjanjian ini, termasuk daripada penggunaan Pelanggan mana-mana hak harta intelek mana-mana pihak ketiga dan pendaftaran atau penggunaan nama domain oleh Pelanggan.

6. Website Design

1. Walaupun setiap usaha akan dilakukan untuk memastikan laman web dan mana-mana skrip atau program bebas daripada kesilapan, Landingpageanda.com tidak boleh bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang ditanggung akibat kerosakan, laman web atau mana-mana bahagiannya.

2. Sebarang grafik, reka bentuk, skrip, aplikasi cgi, skrip php atau perisian (kecuali dipersetujui secara khusus) yang ditulis oleh Landingpageanda.com kekal sebagai hak cipta Landingpageanda.com dan hanya boleh diterbitkan semula atau dijual semula secara komersial dengan kebenaran Landingpageanda.com .

3. Landingpageanda.com tidak boleh bertanggungjawab ke atas sebarang pelanggaran hak cipta yang disebabkan oleh bahan yang diserahkan oleh pelanggan. Kami berhak untuk menolak sebarang bahan yang mempunyai hak cipta melainkan bukti yang mencukupi diberikan kebenaran untuk menggunakan bahan tersebut.

4.Sebarang penambahan kepada taklimat yang disediakan akan dilakukan mengikut budi bicara Landingpageanda.com dan di mana tiada caj dibuat oleh Landingpageanda.com untuk penambahan tersebut, Landingpageanda.com tidak bertanggungjawab untuk memastikan penambahan tersebut adalah bebas daripada ralat dan berhak untuk mengenakan caj mengikut jumlah untuk sebarang pembetulan kepada ini atau tambahan selanjutnya.

5. Landingpageanda.com tidak akan bertanggungjawab atau terlibat dalam sebarang pertikaian antara pemilik tapak dan pelanggan mereka dan tidak boleh dipertanggungjawabkan atas sebarang salah laku di pihak pemilik tapak. cth. Sebarang pertikaian mengenai kandungan/imej yang telah diberikan kepada kami untuk dimasukkan ke dalam tapak.

6.Deposit sebanyak 50% diperlukan dengan mana-mana projek standard dan 30% untuk projek berasaskan pangkalan data sebelum sebarang kerja reka bentuk akan dijalankan. Deposit tidak boleh dikembalikan.

7. Sebaik sahaja tapak web telah direka bentuk dan dilengkapkan, baki pembayaran akhir perlu dibayar mengikut syarat pembayaran kami. Tiada pengecualian untuk ini, iaitu Jika pelanggan memutuskan mereka tidak lagi mahukan tapak tersebut, kerana mereka telah menugaskan kerja dan membayar deposit, mereka masih bertanggungjawab untuk membayar kerja yang telah dilakukan. Tanpa pembayaran akan mengakibatkan tindakan undang-undang diambil jika perlu. Setelah pembayaran penuh diterima untuk laman web, diandaikan bahawa projek itu telah disiapkan untuk kepuasan pelanggan dan tiada bayaran balik boleh ditawarkan. Kami menawarkan kemas kini percuma selama sebulan selepas selesai untuk membenarkan sebarang pindaan akhir yang mungkin diperlukan.

7. Penamatan

1. Landingpageanda.com boleh menggantung atau menamatkan akses kepada Perkhidmatan tanpa notis kepada Pelanggan jika akaun Pelanggan tertunggak. Landingpageanda.com tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan kepada Pelanggan atau mana-mana pihak lain akibat penggantungan atau penamatan tersebut.

2. Landingpageanda.com boleh meminta Pelanggan untuk membetulkan sebarang pelanggaran perjanjian ini. Jika Pelanggan gagal untuk membetulkan sebarang pelanggaran sedemikian dalam masa 30 hari dari mengeluarkan permintaan sedemikian oleh Landingpageanda.com, Landingpageanda.com berhak untuk menganggap Pelanggan sebagai telah melakukan pelanggaran material dan menolak kewajipan mereka di bawah perjanjian ini dan untuk menamatkan perjanjian tanpa notis lanjut. Selepas penamatan Perjanjian ini, semua wang yang terhutang oleh Pelanggan kepada Landingpageanda.com akan segera tertunggak dan perlu dibayar.

3. Sekiranya berlaku penggantungan dan/atau penamatan Perkhidmatan oleh Landingpageanda.com, Pelanggan bersetuju bahawa Landingpageanda.com berhak untuk
- menyekat tapak web Pelanggan; dan
- alih keluar semua data dan atau maklumat yang terdapat padanya.

4. Landingpageanda.com hendaklah mengekalkan budi bicara mutlak sama ada sebarang data dan/atau maklumat yang dialih keluar adalah:
- segera dipadamkan daripada kewujudan secara keseluruhannya; atau
- dipegang untuk tempoh sedemikian untuk membolehkan Pelanggan, sebagai perbelanjaannya dan tertakluk kepada pembayaran semua wang yang terhutang kepada Landingpageanda.com, untuk mengumpul data dan atau maklumat.

5. Sekiranya berlaku penamatan atau penggantungan, Landingpageanda.com boleh menyiarkan notis tersebut berkenaan dengan ketaksediaan tapak web Pelanggan yang difikirkannya sesuai.

8. Had Liabiliti

1. Pelanggan tidak akan, dalam apa jua keadaan, berusaha untuk memastikan Landingpageanda.com bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan sama ada di bawah perjanjian ini atau berkaitan dengan penyediaan Perkhidmatan, termasuk tetapi tidak terhad kepada:
- kehilangan keuntungan yang timbul daripada, atau berkaitan dengan, perjanjian ini;
- penggunaan, penyalahgunaan, penggantungan dan atau kehilangan mana-mana pendaftaran domain Pelanggan;
- gangguan kepada perniagaan dan operasi Pelanggan;
- akses kelewatan atau gangguan ke mana-mana laman web yang diakses oleh nama domain berdaftar Pelanggan;
- tidak penghantaran, salah penghantaran, rasuah, pemusnahan, atau pengubahsuaian data dan atau maklumat;
- peristiwa di luar kawalan Landingpageanda.com ; dan atau
- pemprosesan permohonan untuk pendaftaran nama domain

2. Landingpageanda.com tidak akan, dalam apa jua keadaan, bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan, peninggalan atau kesilapan, sama ada cuai atau sebaliknya oleh pentadbir Pendaftaran atau mana-mana pihak ketiga lain yang timbul daripada atau berkaitan dengan, mana-mana permohonan nama domain, termasuk resit daripada, atau kegagalan untuk menerima, pendaftaran nama domain oleh Pelanggan atau mana-mana pihak ketiga.

3. Sekiranya, Landingpageanda.com dipertanggungjawabkan ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan walau apa pun dan walau apa jua pun yang timbul di bawah perjanjian ini, pihak-pihak bersetuju bahawa, sebagai pra-anggaran kerosakan yang tepat tidak dapat dipastikan dengan betul, bagi tujuan menentukan ganti rugi tercair, pihak liabiliti agregat maksimum Landingpageanda.com kepada Pelanggan tidak boleh melebihi jumlah amaun yang dibayar oleh Pelanggan kepada Landingpageanda.com untuk:
pendaftaran nama domain; dan perkhidmatan pengehosan yang digunakan untuk mana-mana nama domain berkaitan yang didaftarkan kepada Pelanggan

9. Notis

1. Pelanggan mengakui bahawa semua peraturan dan peraturan yang terpakai untuk pendaftaran nama domain mesti ditafsir dan digunakan dengan ketat. Pelanggan menerima tanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan pematuhan semua undang-undang, peraturan dan peraturan yang berkaitan dalam hal ini.

2. Pelanggan bersetuju bahawa ia bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan semua butiran Pelanggan pada rekod domain berdaftar kekal terkini. Landingpageanda.com tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang timbul daripada gangguan kepada Perkhidmatan yang berlaku akibat ketidakpatuhan Pelanggan terhadap perkara yang dirujuk dalam klausa 8.1, termasuk butiran hubungan yang usang.

3. Pelanggan hendaklah kekal bertanggungjawab sepenuhnya untuk memperbaharui nama domain. Pelanggan tidak akan mempertanggungjawabkan Landingpageanda.com untuk sebarang masa henti, kehilangan atau kerosakan yang dialami akibat tidak diperbaharui atau tamat tempoh nama domain oleh Pelanggan.

4. Landingpageanda.com tidak akan membayar balik atau sebaliknya memberi pampasan kepada Pelanggan untuk pembayaran yang dibuat oleh Pelanggan kepada pihak ketiga untuk pembaharuan nama domain.

5. Waktu sokongan pengehosan Landingpageanda.com adalah antara 8:30 pagi dan 5:00 petang Isnin hingga Jumaat, Waktu Malaysia.

6. Sokongan standard Landingpageanda.com termasuk memastikan bahawa Pelayan berada dalam talian pada bila-bila masa yang munasabah dan domain yang dihoskan oleh Landingpageanda.com boleh dilihat di Internet.

7. Jika Landingpageanda.com telah dimaklumkan tentang kandungan haram yang disimpan di bawah nama domain/web pengguna Pelanggan, ia akan segera meminta Pelanggan mengalih keluar data tersebut dengan serta-merta. Jika pematuhan dengan notis ini tidak dicapai dalam masa 24 jam, Landingpageanda.com berhak untuk menamatkan perjanjian ini dengan serta-merta mengikut klausa 6.Landingpageanda.com

10. Pembatalan

1. Pelanggan boleh membatalkan pesanan untuk Perkhidmatan tanpa sebab dalam tempoh 7 hari dari tarikh pesanan melalui notis bertulis kepada Landingpageanda.com .

2. Setelah menerima notis tersebut, Landingpageanda.com akan memulangkan semua wang yang telah dibayar oleh Pelanggan sepenuhnya dalam tempoh 30 hari dari notis.

3. Semua pendaftaran nama domain dan prapendaftaran dan pembaharuan nama domain yang dibekalkan oleh Landingpageanda.com kepada Pelanggan dalam tempoh 7 hari dari tarikh pesanan tidak tertakluk kepada tempoh pembatalan 7 hari.

4. Setelah menerima notis pembatalan atau sebaliknya selepas tamat tempoh atau penamatan perjanjian ini, Landingpageanda.com berhak untuk memadam dan tidak menyimpan sebarang rekod, data, program atau kandungan lain Pelanggan.

Disclaimer

Semua kandungan yang ada dalam website Landingpageanda.com adalah hasil daripada kajian selidik di internet. Pihak Landingpageanda.com semestinya mengambil berat tentang maklumat yang disampaikan. Oleh yang demikian ada beberapa perkara yang perlu Pelanggan tahu.

1. Landingpageanda.com menjanjikan harga yang masuk akan dan mampu milik. Tetapi tidak bermakna ditempat lain yang belum tentu 100% established dan bukan penipu(Scammer) boleh memberikan tawaran harga service bina website yang lebih murah.

2. Landingpageanda.com menyediakan servis bina website dengan hasil yang cepat seperti yang dijanjikan akan tetapi mampu mengubah hasil binaan yang lebih lama atas faktor-faktor yang tidak dapat dielakkan seperti cuti umum, informasi lewat dari pihak Pelanggan, panggilakan kecemasan yang tidak dapat dielakkan dan lain lain berkaitan. Walau apa pun, pihak Landingpageanda.com akan maklumkan dari masa ke semasa bagi menjamin servis yang diberikan mengikut jadual.

3. Ketiga, design mengikut mata kasar pengguna. Walaupun design kami lebih memfocuskan modern-style akan tetapi ia perkara yang sangat subjektif dan lain pengguna lain perspektifnya.

4. Seterusnya, pihak Landingpageanda.com diwajibkan untuk terus mesra pelanggan. Akan tetapi tidak bermaksud Pelanggan boleh menggunakan bahasa yang kurang sopan dan tidak beradab. Pelanggan boleh terus menghubungi kami di talian Whatsapp pada bila-bila masa di mana-mana, akan tetapi jika pihak Landingpageanda.com tidak dapat reply harap dimaafkan. Ia mungkin menjadi faktor kelewatan dan sebagainya yang berpunca dari waktu tengah malam, driving, riadah, cuti dan lain lain.

5. Kos binaan juga mungkin berubah sekiranya Pelanggan ingin menguban website lebih dari yang ditetapkan. Sebagai contoh Pelanggan mahukan pihak Landingpageanda.com untuk menggunakan khidmad lebihan seperti gambar dan video yang dihasilkan dari pihak kami. Sekiranya tempat Pelanggan jauh, maka akan dikenakan charge lebihan untuk tampung kos pergi dan balik. Pihak Pelanggan juga diwajibkan untuk menyediakan tempat tinggal sementara sekiranya pihak Landingpageanda.com terpaksa bermalam di tempat Pelanggan.

6. Terakhir, pihak Landingpageanda.com juga tidak menjanjikan keuntungan besar buat Pelanggan, akan tetapi menjanjikan website yang dibina lebih teratur, sistematik dan mampu menarik ramai pelanggan.

Landingpageanda.com

About Us

Quick Links

Copyright © 2023 by Landingpageanda.com

Open chat
Hi, perlukan apa apa bantuan dari Landingpageanda.com?